COVRA ontvangt definitieve Kernenergiewet vergunning

COVRA heeft vrijdag 9 januari van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) de definitieve Kernenergiewetvergunning ontvangen. Vanaf 15 januari tot en met 26 februari 2015 ligt deze ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld. De vergunning treedt daarna in werking. In het geval van een verzoek tot een voorlopige voorziening, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe vergunning zijn een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor hoogradioactief afval en een optimalisatie van de inrichting van het bedrijfsterrein voor laag- en middelradioactief afval. De inspraakreacties en het advies van de commissie m.e.r. geven geen aanleiding om de vergunning niet te verlenen. De commissie m.e.r. bevestigt dat de MER de effecten voor de omgeving helder en duidelijk in beeld brengt en dat de effecten van de noodzakelijke uitbreidingen klein zijn.

Procedure

COVRA heeft op 6 december 2013 bij het ministerie van Economische Zaken de aanvraag ingediend voor het reviseren van de kernenergiewetvergunning. Als eerste stap in deze procedure heeft COVRA eind 2011 de aanmeldingsnotitie voor de milieueffectrapportage ingediend. Uit het oogpunt van transparantie en openheid heeft COVRA bij de start van de procedure in 2011 besloten om te kiezen voor het opstellen van een milieueffectrapport via de uitgebreide procedure. Alle belangstellenden hebben daardoor de mogelijkheid tot inspraak gehad.

De minister van Economische Zaken heeft daarop in 2012 een advies gegeven over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (MER). Aan de hand van dit advies is het MER opgesteld. Het MER en het veiligheidsrapport zijn met de vergunningsaanvraag op 9 december 2013 door het ministerie van Economische Zaken ontvangen.

Op de ontwerpvergunning, die op 25 september 2014 ter inzage is gelegd, zijn tot en met 24 december 2014 130 zienswijzen ontvangen. Van de zienswijzen waren er 81 afkomstig uit Nederland, 48 uit Duitsland en 1 uit Oostenrijk. Veel van de zienswijzen zijn gelijkluidend en veel gaan over andere activiteiten dan die van COVRA.

Wijzigingen

De essentie van de noodzakelijke wijzigingen is tweeledig. Enerzijds wordt het gebouw voor hoogradioactief afval, het HABOG, uitgebreid met twee opslagmodules voor warmteproducerend hoogradioactief afval. Anderzijds wordt een opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het VOG2, gerealiseerd op een andere plek op het bestaande bedrijfsterrein en in een andere vorm dan aanvankelijk was voorzien en is vergund. Tegelijkertijd zal het reeds vergunde opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het COG2, komen te vervallen. De uitbreidingen zijn noodzakelijk omdat ook in de toekomst radioactief afval zal worden geproduceerd.

De Commissie m.e.r. is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit tekunnen nemen over de te actualiseren vergunning waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De milieueffecten van de nu geplande uitbreidingen en nieuwbouw zijn klein. De beschreven alternatieven van uitvoering tonen in vergelijking met elkaar ook slechts kleine verschillen in effect op de omgeving. Aangetoond is ook dat de voorgenomen uitbreiding geen nadelige effecten heeft voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Uitbreiding HABOG

Uitbreiding van HABOG betekent ook een verandering van het kunstwerk

Het gebouw voor de behandeling en opslag van hoogradioactief afval, HABOG, is naast een functioneel opslaggebouw met zeer dikke wanden van zwaar gewapend beton ook een kunstwerk. Het gebouw is oranje met daarop de beroemde formule van Einstein, E=mc2. In de komende 100 jaar zal het gebouw een steeds lichtere kleur krijgen en uiteindelijk wit zijn in 2103. Deze kleurverandering symboliseert de afname van de warmteproductie van het hoogradioactief afval. 

De uitbreiding van het kunstwerk zal bestaan uit een simpele diagonale verdeling van de zijkant van de nieuwbouw. Het bijzondere daarvan is dat -door de ligging van het gebouw- tweemaal per jaar de schaduw van de zon deze verdeling optisch zal doen verdwijnen. Hiermee wordt een verbinding gemaakt met de zon en de kosmos want de materialen die in het gebouw worden opgeslagen vinden hun oorsprong in een supernova.

Het VOG2

Het opslaggebouw voor verarmd uranium wordt een enorme zonnewijze

Het VOG2 is nodig voor de opslag van verarmd uranium. Dit gebouw wordt Uranus blauw en zal een enorme zonnewijzer zijn. De tijdsaanduiding refereert aan het feit dat de tijd radioactieve stoffen onschadelijk maakt.

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact