PRIVACYVERKLARING COVRA N.V.

Dit is de privacyverklaring van COVRA NV. COVRA NV is de door de wetgever aangewezen centrale organisatie voor de afvoer, verwerking en opslag van radioactief afval, gevestigd te (4455 TW) Nieuwdorp aan de Spanjeweg 1.

COVRA NV waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. COVRA NV neemt hierbij de wettelijke vereisten, die aan de bescherming van persoonsgegevens zijn worden gesteld, in acht.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in de privacywetgeving en kunnen hieraan om die reden geen rechten ontlenen.

Met deze privacyverklaring informeert COVRA NV u over wiens persoonsgegevens COVRA NV verwerkt, welke gegevens worden verwerkt, voor welke doelen en op welke grondslagen dat gebeurt en wat uw rechten zijn. Onderaan deze privacyverklaring vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Van wie verwerkt COVRA NV persoonsgegevens?

 • klanten van COVRA NV;
 • medewerkers van COVRA NV;
 • ontvangers van mailing van COVRA NV;
 • gebruikers van het contactformulier op onze website;
 • personen die op enige wijze (schriftelijk) contact opnemen met COVRA NV;
 • bezoekers aan onze bedrijfssite en van onze website.

Welke persoonsgegevens worden door COVRA NV verwerkt?

COVRA NV verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt. U kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres of een kopie van uw identiteitsbewijs. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.

Waarom mag COVRA NV uw persoonsgegevens verwerken?

COVRA NV mag uw persoonsgegevens verwerken op één of meer van de volgende grondslagen:

 • u hebt COVRA NV toestemming gegeven voor de verwerking. Indien u toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd weer intrekken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en COVRA NV;
 • COVRA NV heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • COVRA NV heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor mag COVRA NV uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen onder andere voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • het bijhouden van een klantenbestand;
 • het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat persoonsgegevens soms gedeeld moeten worden met bijvoorbeeld wederpartijen zoals overheidsinstanties en toezichthouders;
 • het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
 • het versturen van (digitale) mailing en nieuwsbrieven (bijvoorbeeld voor informatie over onze dienstverlening, aankondigingen of uitnodigingen voor evenementen en nieuwsberichten);
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • het opnemen en onderhouden van contact.

Verwerker

COVRA NV kan een derde (“verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen COVRA NV en de verwerker is in dat geval verplicht. COVRA NV zal ervoor zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten voldoet.

Bewaartermijn

COVRA NV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Wijzigingen privacyverklaring

COVRA NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht COVRA NV te verzoeken om inzage in, rectificatie van dan wel het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om overdracht van uw persoonsgegevens. Voor vragen dan wel een verzoek tot inzage, correctie van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking, verwijdering of intrekking van uw toestemming of voor het maken van bezwaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0113 – 616 666 of e-mailadres info@covra.nl.

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door COVRA NV, hebt u het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Adresgegevens

COVRA N.V.
Spanjeweg 1
4455 TW Nieuwdorp

Havennummer 8601
Industrieterrein
Vlissingen-Oost

E-mail: info@covra.nl
Tel: +31(0)113 616 666 Fax: +31(0)113 616 650

Contact